Untitled Document

seouzmano

yardim

felsefesorusu.blogspot.comSeo Analizi


Analiz Tarihi: 23/10/2018 18:38:23

Deizm ve teizm
43.5
?

Ziyaretçiler

Trafik Durumu

Show advice

Sitenizin aylık ortalama ziyaretçi sayısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Google Trends kullanınız.

Alexa trafik özelliğini kullanarak ta aylık ziyaretçi sayınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Alexa Trafik..

Alexa rank

Show advice
Açıklama

Alexa, web siteleri dünya ve ülke genelinde sıralama sistemidir.

Sitenizin ayrıntılı Alexa Trafik Rankını öğrenmek için Tıklayınız

Alexa Rank hakkında detaylı bilgi almak için Tıklayınız.

Ülke bazında Alexa sıralamasında ilk 500 siteyi öğrenmek için Tıklayınız

Page rank

0
Show advice
Açıklama

Google Pagerank; Pagerank Türkçe'de tam karşılığı olmayan bir Google terimidir, genelde internet kullanıcıları ve site tasarımcıları tarafından "Link Popülerliği Puanı" olarak algılanır ama kullanılan terim PageRank'dır. PageRank, Google'ın site sıralamasında kullandığı algoritmanın sonucu sitenize verdiği değeri gösteren basitleştirilmiş 0'dan 10'a kadar olan bir değerdir. Bu değer genel olarak özgün bir içeriğe, sayfaya verilmiş bağlantılara ve bağlantı veren sayfaların kalitesine bağlı olarak değişir. Pagerank, değer olarak sitenin Google tarafından arama sonuçlarında sıralanmasını ve Google tarayıcısının sitenizi kontrol etme sıklığını etkiler. Sayfa değeri, sitenin doğal yapısına ve link içeriğine uygun olarak sitenin değerinin bir göstergesidir. .

Pagerank ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayınız

İçerik (content)

Indexlenen Sayfalarınız

0
Show advice
Açıklama

Google tarafından indexlenen sayfalarınız Google index;.

İndexleme ile ilgili detaylı bilgi içinTıklayınız

Sitenizin kopyalanmış içeriğini araştırmak için Tıklayınız

Popüler Sayfalar

Show advice

Web sitenizdeki en popüler sayfalarınız.

Site İçi Seo

Sayfa Analizi

URL

http://felsefesorusu.blogspot.com

URL Uzunluğu: 13 karakter

Show advice

URL, sitenizi ifade edebilecek, kısa ve anahtar kelimelerle uyumlu olmalı.

Ziyaretçilere sitenin içeriği hakkında tahmini bilgi vermeli.

URL yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Google'ın Yinelenen URL'ler hakkında.

Domain adı araştırması yapmak için Tıklayınız

Daha önce kullanılmış ve popüler olan 2. el domain sorgulamak ya da almak içinTıklayınız..

Başlık (Title)

Deizm ve teizm

uzunluk: 14 karakter

Show advice
Açıklama

Arama motorlarının web sayfasının ne ile ilgili olduğuna karar vermesi için başlık etiketlerinin anahtar kelimeleri içermesi gerekir. Başlık etiketleri ayrıca arama sonuçlarında çıktığı zaman insanlara web siteleri hakkında ön bilgi sağlayan bir unsurdur.

İdeal başlık uzunluğu 10 ile 70 karakter arasında olmalı.

Başlık optimizasyonu ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her sayfanız için benzersiz başlık kullanmaya özen gösterin.

Sitenizin başlık ve tanımlama bilgilerini Goggle'da nasıl görüneceğini analiz etmek için Tıklayınız.

Açıklama (description)

uzunluk: 0 karakter

Show advice
Açıklama

Google veya diğer arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğuna dair özet bilgi sağlar. Sayfa başlığı birkaç kelime veya deyimden oluşurken sayfanın tanım meta etiketi bir veya iki cümleden veya kısa paragraftan oluşabilir. Optimizasyon için ideal karakter aralığı 70 ile 160 arasında olmalıdır.

Site açıklama (description) ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız

Wikipedia (ingilizce) açıklama meta description

Google'ın meta etiketleri ile ilgili açıklamaları için Tıklayınız.

Her sayfa için farklı açıklama (description) kullanmaya özen gösteriniz.

Anahtar Kelimeler(Meta keywords)

length: 0 karakter

Show advice

Anahtar Kelimeler(meta keywords) arama motorları için siteyi en iyi temsil eden anahtar kelimeler için kullanılan etikettir. Meta etiketlerinin sitenin anahtar kelime yoğunluğuna göre sırayla belirlenmesi SEO açısından etkili olacaktır.

Anahtar kelime aralığı 10 ile 160 karakter arasında olmalı.

Konu Başlıkları (Headings)

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 3 1 0 0 0
Show advice
Açıklama

Bir sayfadaki hiyerarşik başlık yapısını ifade eden etiketlerdir. Bu hiyerarşi ile başlıkların önemi, büyükten küçüğe listelenir ve başlık içerisinde geçen kelimelerin SEO'daki yeri büyük önem taşır. Konu başlıkları "h" harfiyle birlikte rakamla ifade edilir. (<H1>), (<H2>) gibi. Sayfa başına sadece bir (<H1>) etiketi kullanın.

Ayrıntılı bilgi ve kullanımı için Tıklayınız.

Resimler (Images)

Sitenizde 12 adet resim bulunmakta.

alt etiketi olmayan11 resim bulunmaktadır.

Show advice
Açıklama

Görsellik web sitelerinin vazgeçilmezlerindendir. Web sitelerinde yer alan resimler, html veya css kaynaklı boyutlandırılırlar. Sitede kullanılan resimlerde ön ad olarak anahtar kelimelerden oluşan isimler verilmelidir. Ayrıca her resmin alt etiketlerine ilgili bilgiler girilmelidir. Resimlerin uzantısının "JPEG" olmasına özen gösterilmelidir. Böylece site arama motorları tarafından indekslenirken resimlerde bulunan anahtar kelime ile işlemi daha hızlı gerçekleştirecektir.

Ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Sitenizin arama motorundaki resimleri Google Görseller

Geçmişe yönelik sitenizin arşivine erişmek için arşivim.

Text/HTML oranı

3.56% (view text)

Deizm ve teizm Deizm ve teizm 18 Nisan 2013 Per embe nan Sistemleri Aras li kiler Deizm ve Teizm Deizm tanr c l k T m dinleri rededen ancak tanr n n varl na inanan inan eklidir Dinler rededildi i i in peygamberler kutsal kitaplar cennet ve cehennem melek eytan gibi kavramlar n hi birinin deizm inanc nda yeri yoktur Sadece evreni ve do a kanunlar n koyan bunun ard ndan evrene ve insanl a hi bir m dahalesi olmayan tanr ya inan l r Bu tek inanc n kayna dolays z yoldan alg lar m zla do aya ve insan n yap s na duyulan hayranl k ve bunlar bir yaratan tanr olmas gerekti ine olan inan t r Deizmde ibadetlerin ve dinsel rit ellerin olmamas ndan dolay ateistler ile deistler aras nda g nl k hayatta pratik anlamda bir farkl l k yoktur Deizm evrim teorisine kar de ildir Deizme g re insan tanr n n olu turdu u kurallar er evesinde daha ilkel canl lar n evrimle mesi sonucu olu mu olabilir Bir tanr ya inanmak o tanr n n insan a ama ge irmeksizin bir anda yaratt fikrine de inanmay gerektirmez Semavi dinlerde yani Musevilik H ristiyanl k slam gibi dinlerde insan n nceden evrim ge irmeksizin yarat ld na inan l r Bu inan deizmde yoktur Sorular ve Yan tlar Deizm neye dayan r Ak la ve do aya Evrene bak nca bir d zen g r r z ve bu d zen bizi bir tanr ya da tasar mc inanc na g t r r Deizm ateizmin bir e iti midir Hay r Ateizm tanr y reddeder Deizme g re tanr vard r Deizm dinleri reddeder E er deism tanr inanc n kabul ediyorsa deizm ve yahudilik islam h ristiyanl k gibi di er dinler aras nda ne fark vard r Deizm yukarda da ge ti i gibi do aya ve akla dayan r vahye dayanmaz Di er t m dinler vahye ya da kutsal kitaplara dayal d rlar Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur Deismde ihtiya olan tek ey kendi sa duyumuz ve d nme becerimizdir Deistler tanr n n evreni yarat p geri ekildi ine mi inan yorlar Baz deistler yle d n yor baz deistler tanr n n insan davran lar na m dahale edebilece ini d n yor rne in George Washington Long Island dan ekilme ya da teslim olma aras nda daha riskli olan ekilmeyi se mi tir ve kendisine niye daha riskli olan se ti i soruldu unda bunun yapabilece inin en iyisi oldu unu ve gerisinin tanr n n taktiri oldu unu s ylemi tir Deistler dua ederler mi Sadece k r ve te ekk r i in dua edebilirler tanr ya dikte etmezler Dua i in belli bir yer ve zaman belirli bir v cut duru lar yoktur Deistler tanr y nas l g r rler Tanr y istedi i kadar g c olan l ms z bir varl k olarak g r r z Albert Einstein dan al nt deizmin tanr tan m i in iyi bir rnek olacakt r Benim dinim kendini zay f akl m zla alg lamam z zor olan sonsuz g sahibi st n ruha al ak g n ll bir ekilde hayran olmaktan ibarettir Bu st n d nen g c n duygular derinden etkileyen ikna edicili i ki bu kendini anlamak m mk n olmayan evrende if a eder benim tanr anlay m olu turur Deizm bir mezhep midir Deizmin bir mezhep olmas m mk n de ildir nk Deizm kendine dayanmay retir ve insanlar daima ak llar n kullanmaya te vik eder Deizm bedeli ne olursa olsun otoriteyi sorgulamay retir Deizm vahye dayal dinler gibi muhakemesi olmayan iddialarda bulunmaz Vahye dayal dinler insanlar tanr n n s ylediklerine teslimiyete ya da bu s zlere kar d nme g c n z ertelemeye a r r Bunu iman olarak adland r rlar rne in Musa n n denizi yard na ya da san n suyun st nde y r d ne ya da Muhammedin Kuran bir melekten ald na inanmak ne kadar mant kl d r Deizmin d nyadaki fenal klara kar cevab nedir D nyadaki fenal klar n b y k bir k sm e er tanr vergisi akl m z kucaklasayd k ortadan kalkabilirdi Unutulmamal d r ki Do an n buldu umuz ve ilerlemekte kulland m z b t n kanunlar bilgisayardan t ppa ve uzay yolculu una kadar nceden beri vard Ama biz bilgimizi ilerletmek ve renmek yerine bat l itikadlar ve korkuyu se tik Ba ar n n gere i olan zor i leri becermektense kendi davran lar m zdan sorumlu olmad m z d nmek daha ok yat t r c d r Deizm her soruya bir cevab n n oldu unu iddia etmemektedir deizm sadece bu sorulara giden do ru yolda olma iddias ndad r Deist olan Albert Einstein n din hakk nda g r Ben bir ateist de ilim Kendime bir panteist diyebilece imi d nm yorum lgili soru bizim k s tl ak llar m z i in ok geni Biz pek ok de i ik dilde kitapla doldurulmu bir k t phaneye giren k k bir ocu un durumunday z ocuk k t phanedeki kitaplar birisinin yazm olmas gerekti ini bilir Nas l yaz ld klar n bilmez Yaz ld klar dilleri anlamaz ocuk kitaplar n s ralanmas nda esrarengiz bir d zen oldu undan phe eder ama ne oldu unu bilmez Bu durum bana g re en zeki insan n bile tanr ya g sterece i yakla md r Biz evrenin muhte em bir ekilde d zenlendi ini ve belirli kanunlara uydu unu g rmekteyiz ancak bu kanunlar ok bulan k bir ekilde anlayabilmekteyiz Bu liste tan nm deistler listesidir Abraham Lincoln Alfred M Mayer Al Ma arri Anaxagoras Andrei Sakharov Antony Flew Alexander Pope Adam Smith Ahmad Kasravi Aristotle s Averroes Benjamin Franklin Brett Gurewitz Carl Friedrich Gauss Charles Lyell Charles Sanders Peirce Cicero Colin Maclaurin Dmitri Mendeleev Ethan Allen Edward Herbert 1st Baron Herbert of Cherbury Eduardo Velez Elihu Palmer Ernest Rutherford Frederick the Great Friedrich Schiller Gottfried Leibniz Gotthold Ephraim Lessing George Washington Harish Chandra Harmony Korine Henrik Wergeland Hermann Weyl Humphry Davy Isaac Newton James Heckman James Hutton James Madison James Watt Jean Baptiste Lamarck Jean le Rond D Alembert John Muir John Toland John Locke Jos Rizal Jules Verne Leonardo da Vinci Ludwig Boltzmann Luis Walter Alvarez Lysander Spooner Mark Twain Martin Gardner Matthew Tindal Max Born Max Planck Maximilien Robespierre Mikhail Lomonosov Moses Mendelssohn Muhammad ibn Zakariya al Razi Napoleon Bonaparte Neil Armstrong Nick Cave Paul Davies Robert Hooke Simon Newcomb Thomas Alva Edison Thomas Jefferson Thomas Paine Tupac Shakur Victor Hugo Voltaire Werner Heisenberg Wernher von Braun William Lloyd Garrison William Hogarth Wolfgang Pauli Teizm l hiye Tanr c l k Evreni yaratan ve y neten vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanr n n varl na inan r Teizm deyimi usu ve iradesi olan ki isel bir tanr n n varl n ileri s rmekle vahyi inkar ederek herkesin kendi akl na tabi olmas n ileri s ren teizmin Allah ile alemi bir sayan panteizmin Allah ve dini inkar eden ateizmin oktanr c l kabul eden politeizmin kar s ndad r Ba naz dinsel bir felsefe retisidir bilimi yads r Tanr ya insansal duygular y kleyen bi imine ki isel teizmin tanr y t m nesneleri nedeni sayan bi imine ussal teizm denir T m bilimsel kuramlar alt st eden d nce sistemidir Bilimle rt t ne inand klar de erler varsa sahip karlar Neden nas l gibi sorular sormaz bilimi kabul edeceklerse d nceleriyle eli memesi art n ko arlar Siyasalla an teistler ise bilimi siyasal bir ara olarak g r p bilimle bilimin y ntem ve bulgular n kullanarak sava may tercih etmektedirler Bilimi yads makla kalmazlar bilimi dinsel kitaplardan rnekler vererek r tt klerini iddia ederler bilimi dinle r tt klerini iddia ederler Toplumun o unlu unu etkisi alt na alan bilimi kabul ederken bilimdeki yeni geli meleri dine ve Allah a bilin li darbe vurmaya al anlar n r n olarak g rme e ilimindedirler Ateizm Teist d nceyi d nce sistemini temellendirirken baz almazken teist d nce ateizm i siyasi bir olgu olarak de erlendirir ve d nyan n ba na gelmi en b y k felaket olarak g r r Ateizm ile sava may temel prensibi haline getirir Bu g n n teistleri teizm ile taban tabana z t olan panteizm politerizm deizm gibi d nce ak mlar n g rmezden gelirken ateizm i kendisine yegane d man olarak g rme e iliminde olmakla beraber ateizminde teizme d man oldu u sanr s na kap larak hezeyanlar ya amaktad r T m tarih boyunca birbirleriyle m cadele eden sava veren teist ak mlar g n m ze gelindi inde a rt c bir ekilde ortak al ma y r tmekte ve ateizmin lanetlenmesi i in hert rl al maya girmektedirler Bat teist d ncenin ateizmle m cadele y ntemini do u teizmi ba ar l bulmakta ve bat teist kaynaklar n kendi dillerine evirerek uyarlamalar yapmakta ve bu yay nlar cretsiz da tmaktad rlar Bat Felsefesinde Teist Kuramlar Tanr n n S fatlar de i tir Tanr M kemmeldir Ontolojik Kuram Tanr n n varl n var olmas ile a klar Tanr n n her bak mdan kusursuz oldu unu ifade eder Di er kuramlar n hepsini kapsar lk olarak 11 y zy lda Aziz Anselmus taraf ndan proslogium adl eserinde ortaya at lm t r 15 y zy lda Dekart Meditasyonlar isimli eserinin ikinci b l m n bu konuya ay rm t r Tanr Yarat c d r Varl n ortaya kmas kuram Var olan her ey mant ken onu yaratan bir varl a muhta t r Evren de zaman i inde sonradan meydana geldi ine g re onu meydana getiren varl k Tanr d r Tanr sonsuz g l d r Tanr n n g c her eye yeter s n rs zd r Dekart a g re bu g tamamen s n rs zd r Aquinas gibi di er baz filozoflar ise baz s n rlar oldu unu belirtmi tir Tanr her eyi bilir Tanr zaman ve mekandan ba ms zd r Tanr kendi kendine yeterlidir Tanr tarifsizdir Tanr duygulardan ba ms zd r Bu anlay a g re Tanr yarat c d r olu un kayna ve koruyucusudur Tanr g ger eklik ve de er bak m ndan en y ksek varl kt r Ezeli ve ebedi olan salt ak l ve iyilik olan y ce bir iradedir Teistler Tanr n n varl n baz kan tlarla temellendirmeye al m lard r Ontolojik Kan t Tanr kavram ndan Tanr n n varl n kartmakt r Bu kan tlama Orta a da St Anselmus ve Yeni a da Descartes taraf ndan geli tirilmi tir Hudus Varl n ortaya kmas Kan t Sonradan meydana gelen her ey mant ken onu meydana getiren bir varl a muhta t r Evren de zaman i inde sonradan meydana geldi ine g re onu meydana getiren varl k Tanr d r Bu kan t ilk olarak sl m Felsefesi nde kelamc lar kelam sl m Felsefesi nde Tanr n n varl n ve birli ini ak l ve mant k yoluyla kan tlamak isteyen g r t r kullanm t r Erdem Kan t Bu kan t St Thomas kullanm t r Bu kan tlamaya g re Evren de var olanlar n bir m kemmellik s ralamas vard r Bu s ralaman n en st kat nda bulunan her eyin en m kemmeli olan Tanr d r Ahl ki Kan t nsan iyilik yapmaya k t l klerden ka nmaya e ilimlidir Bu bir ahl k yasas d r Bu yasa renilmemi tir z m zde vicdan m zda haz r olarak bulunur Bunu insana kazand ran Tanr d r Teistler Tanr n n varl n nedensel olarak kan tlamak isterler Her bir eyin bir nedeni vard r Her bir neden ba ka bir nedenin sonucudur Bu nedensellik zincirini sonsuza kadar g t rmek insan akl i in m mk n olmad ndan kendisi sonu olmayan nedende durulur te teizme g re ilk neden Tanr d r Temsili Zerd t resmi Bilindi i zere Zerd tl k d nyan n eski tek tanr l dinlerinden biridir NAN S STEMLER ARASI L K LER D nce tarihinde Teizm ve sadece belirli evrelerde etkili olan Ateizm birbirlerine kar tl klar yla dikkat eken iki yakla md r Bu yakla mlardan Teizm kaynak itibariyle il h olan ve evrenin Tanr taraf ndan yarat ld na inanan Semavi dinin Tanr kavram n felsef bir sl pla dile getirir ve savunur Ateizm ise ba ta il h olmak zere b t n Tanr kavramlar n reddeder Bu arada Deizm ve Teizmin gerekircili in varl n kabul ettiklerini belirtmek gerekir Ancak aralar ndaki temel fark yle zetlenebilir Deizm Tanr sadece yaratand r Evreni yaratt ktan sonra evrenle ve insanla hi bir ili kisi kalmaz Evren kendi yasalar yla kendini y netir ve varl n devam ettirir der te yandan Teizm ise Tanr evreni yasalar ile beraber yaratmakla birlikte evren varoldu u s rece onu y netendir de Yarad l ve olu devam etti ine g re Tanr n n lemle ili kisi ve y netme fiili de devam etmektedir Gerekircilik yasas ve d zeni Tanr n n kudretinin ve fiillerinin bu lemdeki yans mas ndan ibarettir ve bu yans ma da s reklidir Demektedir G r ld gibi Teizmin Deizmden fark Teist g r n Tanr n n zat ve s fatlar n i ermesidir Tarihsel s re i inde Deizm nce en basit tarifiyle Tanr tan mazl k olan Ateizme kar Tanr c l n savunusu olarak kullan lm t r Daha sonra as l hedefleri Tanr c l hakim k lmak olan Kilise teologlar kendi ama lar do rultusunda Teizmi zg r d nce yanda lar nca benimsenen Deizmden ay rm lard r Metafizik ile ilgilenen evrelerde nceleri geni anlamda Teizmle anlamda olarak kullan lan Deizm giderek Ateist bir anlam kazanm ve ard ndan da do al din ile anlamda k l nm t r Osmanl evirilerinde bu fark kavranamam her iki terim i inde lahiyye s zc kullan lm t r Teizm Tek Tanr n n varl n kabul etti i i in Politeizmin oktanr c l k z dd d r Tanr n n varl n kabul etmesi bak m ndan Ateizme de kar tt r Tanr lemin st nde ve onu yaratt i in Panteizmden ayr l r lemi h l ve s rekli y netti i i in de Deizmden ayr l r Deizm bir bak ma utanga bir Ateizmdir nl bir zdeyi te Panteistler tanr y i ten att Deistler tanr y emekli etti Ateistlerde onu ld rd ler denmi tir SONU VE DE ERLEND RME Din unutuldu unutulacak bitti bitecek denilirken g n m zde hi beklenmedik bir anda insanl n g ndeminde en ba s ralara oturuvermi tir Bundan sonra insanl n gelece inde etkin olacak temel fakt rlerin en nemlileri do ru bilgi ve din olacakt r Toplumsal boyutta birle tirici ok nemli bir unsur olarak din insanl k tarihi boyunca insanl n do al ak nda daima etkin olmu hatta bu ak a ciddi olarak damgas n vurmu tur Yap lan ara t rmalar tarihte t m yle dinden uzak bir toplumun mevcut olmad n toplumun oldu u her yerde mutlaka din olgusunun da kendili inden varoldu unu ortaya koymu tur Bug n gelinen noktada d nin yeniden n plana km olmas en az ndan yak n gelecekte de din olgusunu d layarak ya da g rmezlikten gelerek herhangi bir toplumsal yap lanman n pek m mk n olmayaca n g stermektedir nsan olu halinde bir varl kt r lk h crelerin olu umuyla birlikte ba layan bu s recin ilk a amas insan n son nefesini vermesiyle birlikte tamamlanm olur nsan n yarat l amac m r denilen k sa zaman diliminde toplum i inde kendini ger ekle tirmedir Bu ba lamda din insan i in insan n kendini ger ekle tirebilmesi i in bir ara niteli i ta maktad r T pk ak p giden nehirler gibi toplumlar da s rekli de i mektedirler Buna ba l olarak insan olan her ey de bu de i imden hissesine d eni almaktad r nsan n retti i k lt r uygarl k siyasal yap ve sonu ta da de erler alan bile de i mektedir Dinamik bireylerden meydana gelen toplum da do al olarak s rekli de i im i inde evrimle ecektir Bu de i imin fark edilmesi s recin ok yava ya da ok h zl i ledi i d nemlerde bir hayli g le ebilmektedir Din ift y nl kesen bir k l gibidir Do ru anla lmad zaman insanlar olumsuz y nde etkileyebilir Do ru din anlay ise ilerleme geli me hatta uygarl k yaratma yolunda motor g revi g r r Bu ba lamda din olgusu ift y nl olarak bu de i im s recinin i indedir Zaman zaman de i im s recinin istikametini belirlemekte hem onu etkilemekte hem de de i imden kendisi etkilenmektedir Din insanlara temel ileti im kodlar n verir Bireylerin inan p inanmamas dindar olup olmamas bir yana insanlar n birbirlerini do ru anlayabilmeleri b y k l de din hakk ndaki do ru bilgiye ba l d r Din hakk nda do ru bilgi sahibi olmak mutlaka dindar olmay gerektirmez Fiziksel boyutta ya lanmakta olan d nyam z bili im teknolojisindeki s ratli geli im nedeniyle gittik e k lmektedir E er bar i inde ya amak gibi toplumsal bir amac m z varsa g r m z ideolojimiz din anlay m z ve din konusundaki yorumumuz ne olursa olsun ncelikle birbirimizi ho g rmeyi ve tolerans g stermeyi renmek zorunday z Bu ise insanlar n birbirlerini do ru anlamalar na ba l d r Din bu konuda bize yard mc olacaksa ki isel hesaplar bir kenara b rak p din konusunda birey ve toplum olarak do ru bilgi sahibi olman n yollar n aramak durumunday z slam dininin en kutsal mek n olan K be etraf ndaki insanlar e er sadece K be nin ta na topra na secde etmiyorlarsa ve e er o insanlar 1400 y l nce Muhammed in K be nin i indeki putlar k rd gibi binan n ta n topra n aradan kald rabilseler kar lar nda g recekleri kendilerine secde eden nsan Tanr lar fark etmeleri pek kolay olacakt r O halde acaba dinler plak kral n giysileri midir Umar m hepimiz hayat m zda hi olmazsa bir kez bu soruyu kendi kendimize sorumu uzdur ve tesinde umar m ki hepimizin o soruya verdi i vicdan m zda sakl bir yan t vard r Theo nun Kutsal Yolculu u adl bir eserde yer alan Dinler bir a ac n dallar gibidir Tek b y k bir a a k kleri t m yery z n n alt na da lm dallar g ky z ne do ru b y mekte ve kabu una da yaz yaz labilmektedir eklindeki g r din olgusuna do ru yakla m n ifadesidir Hangi ulus ve toplumdan olursak olal m bu a ac n dallar alt nda ya am m z s rd rmekteyiz A ac n dallar ve yapraklar aras ndan s z len k ve nur dan yararlanma oran ve yo unlu u bireyin Tanr ya bak a s inan alg lamas ve a ac n kabu una yazabilece i yaz n n i eri ine g re de i ecektir Kabu a oyulacak bu yaz lar sevgiyi ho g r y insanlar ve insanl k i in ortak amaca y nelik d nsel boyutta bir birlikteli i i ermeli a ac n i indeki ze ula mam zda da bizlere yard mc olmal d r D nsel y nden birbirlerine ok benzeyen ve birbirlerini her boyutta etkilediklerinden phe edilmeyen dinler temel alg lay lar baz nda birbirleriyle b y k l de rt melerine ra men yetersiz toplum liderleri ve y neticileri taraf ndan ortaya kma nedenleri olan ahl ki ve i sel olgunla ma ama lar ndan sapt r larak kolayca istismar edilen pop list politika malzemeleri ve birer siyasal ara haline d n m lerdir R nesans ve Reformdan sonra dinlerin b yle ama d kullan m ndan b y k l de kurtulan Avrupa da ise din olgusu sadece ahl ki ve i sel geli im ve dayan may destekleyen temel bir unsur olarak ele al nabilmektedir 21 y zy l n ba nda y netimle dinin ayr lmas ve laisizm denen evrensel d nce tarz n n ba ta ulusumuz olmak zere di er slam lkeleri ve hatta t m insanl k a benimsenmesinin zaman n n geldi ini d nmemek elde de ildir KAYNAK A 1 A AO LU Murat Tanr Kavram n n Ge mi ten G n m ze Evrimi 2 AK N As m Prof Dr Pozitif D ncenin Soya ac Dinler 3 ECEV T zg r Teizm ve Deizm 4 G RKAN M B lent Din Felsefesi 5 K KDAMAR Yusuf Felsefesel ve nan sal Baz Terimlerin Anlamlar ve A klamalar 6 ONAT Hasan Prof Dr T rkiye de Din Anlay Din Alan nda Yeniden Yap lanma 7 SAYGIN Hasan Kader ve rade 8 TOPALO LU Ayd n Dr Ateizm 9 T Z N Attila zg r D nce ve nan 10 http www mason mahfili org tr sozluk kelime teizm ilahiye tanricilik html G nderen Sezer Eryolcu zaman 05 12 Bunu E postayla G nder BlogThis Twitter da Payla Facebook ta Payla Pinterest te Payla Ana Sayfa Kaydol Kay tlar Atom Blog Ar ivi 2013 1 Nisan 1 nan Sistemleri Aras li kiler Deizm ve Teizm Hakk mda Sezer Eryolcu Profilimin tamam n g r nt le Deizm ve Teizm Seyahat temas Blogger taraf ndan desteklenmektedir
Show advice
Açıklama

Metin/HTML oranı %15'in altında ise web sitenizin muhtemelen içeriğe ihtiyacı vardır. Metin büyüklüğü kod büyüklüğüne oranla ne kadar fazla ise, o kadar arama motoru dostudur. İçerik metni ve kaynak kodu oran siteyi rahat dolaşabilme ve sitenin hızlı olmasında etkilidir. Düz metinin kaynak koda oranla daha fazla olması, sitenin daha temiz bir kodlamaya sahip olduğunun göstergesidir. Bu sebeple arama motoru botları sitelerde daha kolay gezebilir ve sayfaları daha hızlı görüntüleyebilir.

Sitenizdeki anahtar kelime yoğunluğunu artırmak için Tıklayınız.

Framler (Frames)

Yok
Show advice
Açıklama

Hem web geliştiricileri için hem de SEO açısından frame kullanımının hiçbir faydası yoktur. Frameler içerisindeki içerik genel olarak arama motorları tarafından algılanamazlar. Daha da önemlisi, çerçeve içerisindeki sayfalardan birisi arşivlenirse, o sayfaya arama motorları üzerinden gelen bir kullanıcı, o sayfayı içeren çerçevelerden oluşan sayfayı göremeyeceğinden, sitenin içerisinde gezinmesi oldukça zor olacaktır. Google frameler hakkında

Flash

Yok
Show advice
Açıklama

Flash yalnızca belirli donanımlar veya uygulamalar için kullanılmalı. Seo açısından sitenizi maksimize etmek için flahtan kaçınmalısınız. Flah ile hazırlanan siteler görsel ve etkileşim açısından daha güzel görünse de SEO açısından indekslenememe sıkıntısı yaşanmaktadır. Google flash dosyaları hakkında

Sayfa Analizleri

Sayfa İçi Analiz

 

Başlık(Title) Açıklama (Meta description) Text/HTML oranı
0.00%
0.00%
0.00%
Show advice
Açıklama

Google web master aracını kullanarak indekslerini yükseltebilirisiniz.

Website Bileşenleri

www ayrımı

Geçerli. Web siteniz www ile ya da www olmadan yönlendirilebiliyor.
Show advice
Açıklama

Tercih ettiğiniz alan adını ayarlama

Tercih edilen alan adı, sitenizin sayfalarının dizine eklenmesi için kullanılmasını istediğiniz alan adıdır (bazen standart alan adı olarak da adlandırılır). Bağlantılar, hem www hem de www olamayan URL biçimlerini kullanarak (örneğin, http://www.seouzmano.com ve http://seouzmano.com) sitenize işaret edebilir. Tercih edilen alan adı, arama sonuçlarında siteniz için kullanılmasını istediğiniz biçimdir.

Arama motoru sonuçlarında görünen bir sayfa URL'sini değiştirmeniz gerekiyorsa, sunucu tarafı bir 301 yeniden yönlendirmesi kullanmanızı öneririz. 301 Yönlendirme

robots.txt

http://felsefesorusu.blogspot.com/robots.txt
Show advice
Açıklama

Robots.txt; dosyası arama motorlarına sitenin belirli bölümlerine erişip erişemeyeceklerini ve dolayısıyla tarama yapıp yapamayacaklarını belirtir. Sitede arama motorları tarafından taranmasını istediğimiz sayfaları robots.txt dosyası ile sınırlayıp kök dizinine yerleştirilir. Böylece arama motoru sayfalarda gereksiz tarama yapmayarak, asıl taranması gereken sayfaları indeksleyecek.

Robots.txt ile ilgili ayrıntılı bilgive yapımı için Tıklayınız

XML Site Haritaları (Sitemaps)

  • http://felsefesorusu.blogspot.com/sitemap.xml
Show advice
Açıklama

Site haritasının oluşturulması hem arama motorunun daha kolay indekslemesini, hem de kullanıcıların site içerisinde rahat gezinmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle sitede HTML ve XML uzantılı site haritaları bulunması SEO açısından önemli bir etkendir.

Site haritaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız.

Dil (Language)

  • Tanımlama: TR
Show advice
Açıklama

Birden fazla dil kullanan web sayfaları için öneriler:

  • Her sayfanın içerik dilini HTML kodu ile tanımlayın.
  • URL dil kodunu belirtin. (örnek, "seouzmano.com/tr/icerik.html").
  • Dil yapısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız..

Doctype (HTML Deklorasyonu)

HTML 5
Show advice

Web tarayıcılarında doğru HTML kodlaması için doctype

Kodlama

UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
Açıklama

Dil/karakter kodlaması ile ilgili ayrıntılı bilgi içinTıklayınız.

Google Analitik (Analytics)

Yok
Açıklama

Google analytics servisiyle elde edilen kod mevcut web sitenin anasayfasına yerleştirilir ve site hakkında günlük, aylık, yıllık çok geniş çaplı istatistikî bilgi elde edilebilir. Bu istatistikler siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, hangi kelimelerle siteye erişildiğini, sitede ne kadar zaman geçirildiğini, sitede nerelere tıklanıldığını ve buna benzer kriterler de istatistiklerin tutulduğu raporları sunar.

Google Analitik ayrıntılı bilgi içinTıklayınız..

W3C Doğrulama

Geçersiz
Show advice
Açıklama

W3C (World Wide Web Consortium) temel olarak kodlama hatalarını göz önüne koyan dünya çapında kabul görmüş web standartlarını belirleyen bir örgüttür.

W3C Standartlarında hazırlanmış internet siteleri arama motorları tarafından önemsenmekte ve bu durum arama motorlarında üst sıralarda yer almanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu standartlara bağlı kalınarak hazırlanmış internet siteleri tüm internet tarayıcılarında (Internet Explorer, Firefox, Chrome vb..) aynı şekilde görüntülenir ve sitenizi ziyaret eden herkesin doğru bir görüntü almasına olanak tanır.

Web sitenizin W3C kontrolünü yapmak için W3C Doğrulama Hizmeti

Site Dışı SEO

Popülerite

Google'ın Son Tarama Tarihi

Bilinmiyor
Show advice

Google periyodik olarak yeni ve güncellenmiş siteleri tarar. Genel olarak yeni ve özgün içerikler eklendikçe siteniz sık sık Google tarafından taranır.

Sitenizin Google tarafından tarandığı son durumunu incelemek içinTıklayınız.

Sitenizin Google tarafından alınan ön belleğini incelemek içinTıklayınız.

Backlinks

0
Show advice
Açıklama

Backlink herhangi bir siteden verilen link veya bağlantı demektir. SEO açısından önemli bir özelliktir. Sitenin popülerliğini, otoriterliğini ve kalitesini gösterir.

Sitenizin Backlink kontrolü için Tıklayınız.

SEO açısından popüler olan Backlink listesi

En iyi Backlink sorgulama araçları için Tıklayınız.

.edu backlinks

0
Açıklama

Eğitim Kurumları otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .edu otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

.gov backlinks

0
Açıklama

Kamuya ait web siteler otoriter ve popüler kurumlar olduğundan alınan backlinkler site ve SEO açısından önemlidir.

Sitenizin .gov otorite sitelerinden alınmış link olup olmadığını kontrol ediniz.

Dizinler

DMOZ

Yok
Açıklama

Açık Dizin Projesi internet kaynaklarından oluşan bir web dizinidir. Bir web dizini, büyük bir referans kütüphanesine benzer. Dizin, konulara göre ve genelden özele doğru hiyerarşik bir şekilde düzenlenmiştir. ODP, dizine dâhil edilecek siteleri değerlendiren bir editör topluluğu tarafından idare edilir ve bütün site önerileri editör değerlendirmesine tabi tutulur. ODP'ye site önermek için gerekli kurallar mevcut olup uzman editörler tarafından incelenen site kabul gördüğünde, kabul edildiğine dair bilgilendirme maili gelir ve siteniz dev referans kütüphanesine eklenmiş olur

Sitenizin dmoz kayıtlarında analiz etmek için TıklayınızDmoz hakkında ayrıntılı bilgi almak için Tıklayınız. Sitenize Dmoz dizinine eklemek için

Tıklayınız.

Dmoz'a kayıt olmak arama motorları ve Seo açısından büyük öneme sahiptir.

Yahoo! Dizini

Yok
Açıklama

Dmoz'dan sonra gelen ikinci kaliteli dizindir.Ücretlidir.Ücretsiz ekleme imkanı da sunan dizin, ücretsiz eklemelerde sıkı denetim ile onay veriyor. Bu nedenle daha çok kamu siteleri gibi hizmet amaçlı siteler onaylanıyor.

Yahoo dizini hakkında ayrıntılı bilgi almak içinTıklayınız.

Sosyal Medya

Facebook

3
Açıklama

Facebook sosyal medya içerisinde en çok adı duyulmuş, ülkemizde milyonlarca kişinin gezdiği ve paylaşım yaptığı sosyal paylaşım sitesidir. Sitenize ait bir facebook grubunda yapılan paylaşımlar ve beğen butonları arama motorları tarafından backlink olarak görülecek ve ziyaretçi saysı artacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Google +1s

0
Açıklama

Google'ın sunduğu tüm hizmetlerin birleşimiyle oluşan bir sosyal ağdır. Google kendi sosyal medyasında paylaşım yapanlara daha çok önem gösteriyor. Yapılan paylaşımlar sitenin sosyal medya değerini yükselteceği gibi aramalarda da daha avantajlı olacaktır

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Twitter

0
Açıklama

Twitter gerçek zamanlı olarak insanların siteniz hakkındaki görüşlerini yansıtır. Twitter paylaşımları ile birlikte backlink kazanımı sağlayan siteniz seo açısından olumlu sonuçlar alır.

Web sitenizle alakalı son twitleri incelemek için Tıklayınız

Sitenizle alakalı tüm twitleri görmek için Tıklayınız.

Wikipedia backlinks

0
Açıklama

Wikipedia internet dünyasındaki en büyük sözlük niteliğini taşımaktadır. İçeriklerinin tamamının, güncel, özgün ve kullanıcılar tarafından geliştiriliyor olması ve internet dünyasında güçlü bir kaynak olması sebebiyle güçlü backlinkleri sahip olması, onu seo anlamında otoriter kılmaktadır

Wikipedia dizininde sorgulama yapmak için Tıklayınız..

Wiikipedia'ya nasıl makale ekleneceği ya da makale eklemek için Tıklayınız.

Favicon

Açıklama

Favicon icon web sitelerdeki sayfa başlığının ve Url'sinin önünde görünen 16×16 boyutlarında harf,resim veya logodur. Seo açısından önemi, kullanıcılar tarafından hatırda kolay kalması ve seoya dolaylı olarak etki sağlar.

Favicon ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.Favicon ile ilgili bilgilendirici video için Tıklayınız.

Website Bilgileri

Server

Yüklenme hızı

0.58 saniyedir
Açıklama

Siteniz hızlı yükleniyor.

Sitenin hızlı yüklenmesi kullanıcların ve arama motorları botlarının site içeriğine hızlı erişmesine olanak sağlar. Dolayısyla Seo açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Site yüklenme hızı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Site IP Adresiniz

216.58.208.33

>Alan adınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Robtex and DNSstuff linklerini inceleyiniz.

Lokasyon

Mountain View, California, United States

seo lokasyon

Sunucunuzun web sitenizin hitap ettiği bölgeye yakın olması sitenizin sağlıklı çalışması için yararlı olacaktır.

Domain

Whois

									Bulunamadı									

whois bilgilerinden elde edilen Domain yaşı sitenin sektördeki deneyimini simgelediğinden dolayı seo açısından önemli bir unsurdur. Sitenin uzun yıllar web hizmeti sunması seo açısından güven veren bir unsurdur. Ayrıca whois bilgilerinin açık olması sitenin şeffaf ve güvenilir bir kaynak olduğunun da göstergesidir.

Yukarı